Klachtenreglement van PreAct Software B.V.

Gratis account aanmakenVraag vrijblijvende prijsopgave aan

Klachtenreglement PreAct Software B.V.

PreAct Software B.V. heeft tot doel informatie van haar klanten op correcte wijze te verwerken, toegankelijk te maken voor de juiste betrokkenen en deze informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Hierbij zijn zaken zoals inhoud, bereikbaarheid, dataclassificatie en beveiliging van systemen van groot belang.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hechten er grote waarde aan dat u ons hiervan op de hoogte stelt. In dergelijke gevallen treedt ons klachtenreglement in werking.

Een klacht wordt door ons beschouwd als een kans onze dienstverlening aan u nog verder te optimaliseren. Indien u een klacht heeft betreffende onze dienstverlening of communicatie verzoeken wij u vriendelijk om uw klacht eerst te bespreken met uw contactpersoon en/of de veroorzaker van de klacht.

Wanneer dit niet het gewenste resultaat voor u oplevert verzoeken wij onderstaande stappen te volgen:

1. Maak uw klacht kenbaar aan ons per email, via het emailadres: info@preact-software.nl
2. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging per email met daarin tevens de gegevens van de contactpersoon die uw klacht in behandeling heeft genomen.
3. Uw contactpersoon neemt voor een toelichting altijd contact met u op. Daarnaast vindt er, indien nodig, intern overleg met betrokken medewerker(s) en/of leveranciers.
4. U ontvangt van ons binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie per email. Indien de klacht (deels) gegrond is, vermelden wij de voorgestelde oplossing en, indien van toepassing, informeren wij u welke aanpassingen er in onze dienstverlening worden doorgevoerd.
5. Indien u het niet eens bent met de voorgestelde afhandeling kunt u binnen 4 weken per email bezwaar indienen bij de directie van PreAct Software B.V. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling (op afspraak of telefonisch) toe te lichten. U ontvangt binnen 4 weken na dit gesprek van de directie een schriftelijk bericht over de uitspraak.